ضرورت مبارزه با افزون‌خواهی ها

0

سایت خبری خاتون:پایه های امنیت کشور بر رضایتمندی مردم از حکومت استوار است واز همین رو هرگونه عامل تضعیف کننده پشتوانه مردمی نظام از جمله سستی و سهل‌انگاری در مبارزه با مفاسد مخل امنیت ملی کشور تلقی می شود.

مشروعیت مسئولان نظام اسلامی نیز وابسته به مبارزه آنان با فساد و تبعیض است و هر مسئولی که اراده محکم مبارزه با مفاسد را نداشته باشد نمی تواند مسئولیت خود را مشروع بداند زیراچگونگی مقابله با ثروت های حرام در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است و هر کس از قوای سه گانه باید به وظیفه خود در این مسئله عمل کرده و از انباشت ثروت های حرام جلوگیری کند.

البته باید اذعان نمود که روند مبارزه جدی با مفساد اقتصادی در کشور وضعیت مناسبی ندارد ودلایل آن کم وبیش آشکار است که به عنوان مثال میتوان به آلوده بودن بعضی از دستمال هئی که وظیفه دارند محیط را پاک نمایند اشاره کرد! همانطوریکه رهبر فرزانه انقلاب تاکید نموده اند با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را پاک کرد .

بنابراین ابتدا باید دستمال های کثیف را شست واگر قابل تمیز شدن نبودندبه دور ریخت تا امکا ن پاک کردن محیط مهیا شود وشایدمشکل ترین و پر هزینه ترین ودر عین حال مهمترین بخش از اجرای عدالت در جامعه همین مرحله باشد زیرا برای بعضی ها عدالت زمانی خوشایند است که در مورد دیگران بمورد اجرا گذاشته شود!
باید هزینه های این کار را پرداخت چون فساد اقتصادی دریک جامعه عوارض بسیاری را به دنبال دارد که کمترین آن شکاف طبقاتی وگسترش فقروفساد است،عواملی که هر کدام به تنهائی می توانند باعث انحطاط اخلاقی ،اجتماعی وسیاسی یک جامعه شوند برهمین اساس مبارزه با مفاسد اقتصادی یک بحث فرعی نیست بلکه این مبارزه در راستای حفظ منافع ملی، یک محور اصلی وامری اجتناب ناپذیر تلقی می شود.

عشرت شایق

چهاردهم تیرماه ۸۸

پاسخ دهید